บริษัท ราช กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) มุ่งมั่นสร้างองค์กรให้เติบโตเป็นบริษัทชั้นนำด้านพลังงานและระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานที่มุ่งเน้นการสร้างมูลค่าในภูมิภาคเอเชียแปซฟิก และดำรงอยู่อย่างมั่นคงและยั่งยืน เพื่อเป็นกำลังสำคัญที่ช่วยสนับสนุนการเติบโตของห่วงโซ่คุณค่าธุรกิจ และผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้อง ซึ่งมีส่วนสำคัญในการผลักดันการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตของคนในสังคม บริษัทฯ จึงได้ประกาศนโยบายการพัฒนาความยั่งยืนองค์กรเพื่อกำหนดแนวปฏิบัติด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และธรรมาภิบาล ในการดำเนินธุรกิจให้บรรลุเป้าประสงค์ที่วางไว้ในแต่ละด้าน ซึ่งจะนำไปสู่ความยั่งยืนขององค์กรได้ในที่สุด

อ่านเพิ่มเติม

โครงการของเรา

เป้าหมายที่ 12 แผนการบริโภคและการผลิตที่ยั่งยืน


เป้าหมายที่ 13 การรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ


เป้าหมายที่ 15 การใช้ประโยชน์จากระบบนิเวศทางบก