บริษัท ราช กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ตระหนักดีว่า การยอมรับและความไว้วางใจของชุมชนรอบฐานธุรกิจ ผู้มีส่วนได้เสีย และสังคมมีนัยสำคัญต่อความยั่งยืนขององค์กร ด้วยเหตุนี้ บริษัทฯ จึงกำหนดให้ความรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคมเป็นพันธกิจที่บริษัทฯ จะปฏิบัติอย่างจริงจังและต่อเนื่อง ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้วางแนวทางการปฏิบัติต่อชุมชนและสังคมไว้ในจรรยาบรรณบริษัทฯ สรุปสาระสำคัญ ดังนี้

  • ดำเนินธุรกิจบนพื้นฐานความรับผิดชอบต่อชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม เพื่อสร้างและรักษาภาพลักษณ์ที่ดี รวมทั้งความน่าเชื่อถือขององค์กรให้ได้รับการยอมรับและความไว้วางใจจากชุมชนและสังคมในภาพรวมอันจะนำไปสู่ความสำเร็จทางธุรกิจ ตลอดจนการพัฒนาและเติบโตอย่างยั่งยืนของกิจการ
  • สนับสนุนการจัดทำโครงการและกิจกรรมของบริษัทฯ ที่เหมาะสมและเป็นประโยชน์ต่อชุมชนและสังคม โดยเชื่อมโยงกับกลยุทธ์ขององค์กรและตอบสนองความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
  • เคารพต่อขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรม และวิถีชีวิตของแต่ละท้องถิ่น
  • ใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ โดยคำนึงถึงทางเลือกที่มีผลกระทบต่อชุมชน และสังคมน้อยที่สุดส่งเสริมการใช้ และการอนุรักษ์พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อประโยชน์ต่อชนรุ่นหลัง
  • เปิดโอกาส สนับสนุน และจัดให้มีระบบและกระบวนการที่เหมาะสม ให้ชุมชนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง มีส่วนร่วมสำหรับโครงการต่างๆ ที่อาจมีผลกระทบต่อชุมชน รวมทั้งการเสนอความเห็นหรือข้อร้องเรียนต่างๆ ที่เป็นผลมาจากการดำเนินงานของบริษัทฯ
  • ประเมินความเสี่ยงและผลกระทบในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม สังคม สุขภาพ และความปลอดภัย ก่อนที่จะมีการลงทุนหรือร่วมทุนในกิจการใดๆ
  • ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการดำเนินการตามมาตรฐานหรือข้อตกลงในระดับสากลในเรื่องต่างๆ ที่จัดทำขึ้นเพื่อช่วยป้องกันหรือลดผลกระทบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

การดำเนินงานด้านชุมชนและสังคม

การดำเนินงานด้านชุมชนและสังคม แบ่งออกเป็น 2 ลักษณะ ตามกลุ่มเป้าหมาย คือ

  • งานชุมชนสัมพันธ์ เน้นชุมชนที่อยู่โดยรอบโครงการ
  • งานความรับผิดชอบต่อสังคม เน้นชุมชน และหรือสังคมโดยรวมทั้งประเทศ

โครงการของเรา

โครงการ @CareLine เครือข่ายปันสุข

ริเริ่มขึ้นเมื่อปี 2559 ด้วยความร่วมมือของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 1 และโรงเรียนเครือข่ายในจังหวัดนนทบุรี เพื่อสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพด้านการศึกษาให้กับโรงเรียนในจังหวัดนนทบุรี ซึ่งเป็นที่ตั้งของสำนักงานของบริษัทฯ ประกอบด้วย 2 กิจกรรมหลัก ที่เน้นส่งเสริมพัฒนาการและทักษะของเด็กประถมวัยด้วยกระบวนการใช้สมองเป็นฐาน Brain – Based Learning (BBL) ทั้งการพัฒนาปรับปรุงสภาพแวดล้อมภายในโรงเรียนให้เอื้อต่อการเรียนรู้และเพิ่มศักยภาพครูผู้สอนด้วยการเสริมองคืความรู้การพัฒนาสื่อการสอนที่จะช่วยให้กระบวนการเรียนการสอนแบบ BBL สัมฤทธิผล ตลอดจนส่งเสริมการเรียนรู้นอกห้องเรียนให้กับนักเรียนด้วยการสนับสนุนส่งเสริมทักษะการสื่อสารในรูปแบบของนักจัดรายการวิทยุและความรู้เกี่ยวกับพลังงานควบคู่กันไป

โครงการสุขสูงวัย สร้างไทยแข็งแรง

โครงการการศึกษาเสริมทักษะสร้างอาชีพ สปป.ลาว

โครงการความร่วมมือกับกลุ่ม กฟผ.

กิจกรรมพนักงานจิตอาสา