บริษัท ราช กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ กรมป่าไม้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ดำเนินงานโครงการ “คนรักษ์ป่า ป่ารักชุมชน” ตั้งแต่ปี 2551 ระยะที่ 1 (ปี พ.ศ. 2551-2555) และขยายความร่วมมือมาสู่ระยะที่ 2 (ปี พ.ศ. 2556-2560) จนถึงปัจจุบันเข้าสู่ระยะที่ 3 (ปี พ.ศ. 2561-2565) มีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มพื้นที่ป่าไม้ของประเทศ ตลอดจนรักษาพื้นที่ป่าให้เป็นแหล่งกักเก็บคาร์บอน บรรเทาภาวะโลกร้อนและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ รวมถึงส่งเสริมให้เกิดการใช้ประโยชน์ การพัฒนาทรัพยากรในท้องถิ่นอย่างยั่งยืน โดยส่งเสริมให้ชุมชนเข้ามาบริหารจัดการป่าชุมชนของตน เกิดความรักความหวงแหน ดูแลรักษาป่าดั่งเป็นสมบัติของชุมชนเอง เกิดเป็นเครือข่ายสร้างความมั่นคงให้กับทรัพยากรของประเทศ กิจกรรมของโครงการประกอบด้วย 3 กิจกรรมหลัก