บริษัทฯ ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เข้าร่วมสนองพระราชดำริ ตามแผนแม่บท อพ.สธ. ระยะ 5 ปีที่ 6 และดำเนินงาน “โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สนองพระราชดำริโดย บริษัท ราช กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)” เพื่อร่วมสืบสานพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ด้วยสำนึก ในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้

วัตถุประสงค์และเป้าหมาย

 • เพื่อร่วมสืบสานพระราชปณิธานในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ อันหาที่สุดมิได้
 • เพื่อร่วมสนองพระราชดำริในสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารีในการจัดการอนุรักษ์และใช้ทรัพยากรของประเทศและท้องถิ่น
 • เพื่อสร้างความเข้าใจในแนวทางการดำเนินงานของโครงการ อพ.สธ. เห็นความสำคัญและประโยชน์ของพันธุกรรมพืชและเกิดความหวงแหน ร่วมคิด ร่วมปฏิบัติ รู้จักการนำไปใช้ประโยชน์ร่วมกัน อย่างยั่งยืน

เป้าหมายของโครงการ

คุณครูและเจ้าหน้าที่หน่วยงานการปกครองส่วนท้องถิ่นที่เข้าร่วมการสนองพระราชดำริกับโครงการ อพ.สธ. มีความเข้าใจแนวทางการดำเนินงานที่ถูกต้อง และสามารถนำไปสื่อสารเผยแพร่ให้กับ ผู้มีส่วนได้เสียอื่นที่เกี่ยวข้องให้เกิดความตระหนักในคุณค่าของทรัพยากรธรรมชาติของประเทศร่วมกัน

การดำเนินกิจกรรม

การดำเนินโครงการ อพ.สธ. เป็นไปตามแผนแม่บทโครงการระยะ 5 ปีที่ 6(ตุลาคม 2559 – กันยายน 2564) โดยมีกรอบแนวคิดทิศทางการดำเนินงานเพื่อสนองพระราชดำริในการอนุรักษ์ ทรัพยากรของประเทศไม่เฉพาะทรัพยากรพันธุกรรมพืชอย่างเดียว แต่หมายถึงทรัพยากร 3 ฐานทรัพยากร ได้แก่ ทรัพยากรกายภาพ ทรัพยากรชีวภาพ และทรัพยากรวัฒนธรรมและภูมิปัญญา และมีแนวทางการดำเนินงานโดยสรุปประกอบด้วย 3 กรอบการดำเนินงาน 8 กิจกรรม ดังนี้

กรอบการเรียนรู้ทรัพยากร

 1. กิจกรรมปลูกรักษาทรัพยากร
 2. กิจกรรมสำรวจเก็บรวบรวมทรัพยากร
 3. กิจกรรมปกปักทรัพยากร

กรอบการใช้ประโยชน์

 1. กิจกรรมอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ทรัพยากร
 2. กิจกรรมศูนย์ข้อมูลทรัพยากร
 3. กิจกรรมวางแผนพัฒนาทรัพยากร

กรอบการสร้างจิตสำนึก

 1. กิจกรรมพิเศษสนับสนุนการอนุรักษ์ทรัพยากร
 2. กิจกรรมสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากร

บริษัทฯ ได้เข้าร่วมดำเนินการในกรอบการสร้างจิตสำนึก โดยมี 2 กิจกรรมหลัก คือ

 1. การอบรมงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน สำหรับครูอาจารย์ของโรงเรียนสมาชิกสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน อพ.สธ. จัดอบรมปีละ 2 รุ่น จำนวนประมาณ 50 คนต่อรุ่น
 2. การอบรมงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เป็นสมาชิกงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น จัดอบรมปีละ 2 รุ่น จำนวนประมาณ 50 คนต่อรุ่น

ผลการดำเนินกิจกรรม

กิจกรรมอบรม เนื้อหาการอบรม กลุ่มเป้าหมาย สถานที่จัดอบรม จำนวนผู้เข้าอบรม (คน) รวม (คน)
2561 2562 2563
สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
การฝึกอบรมงาน สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน สำหรับวิทยากรผู้ช่วย ความรู้ภาคทฤษฎีและฝึกปฏิบัติการ ครอบคลุมการดำเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนตามแนวทางของ อพ.สธ. การบริหารและจัดการองค์ความรู้การพัฒนางานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนสู่การบูรณาการและการจัดการการ เรียนรู้ ครู/อาจารย์ จากสถาบันการศึกษาที่เข้าร่วมสนองพระราชดำริ เพื่อเป็นวิทยากรผู้ช่วย - ศูนย์อนุรักษ์และพัฒนา ทรัพยากรภาคตะวันออก สวนสัตว์เปิดเขาเขียว ตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี
- ศุนย์อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ตำบลคลองไผ่ อำเภอ สีคิ้ว จ.นคราชสีมา
48 68 61 177
การฝึกอบรมปฏิบัติงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน (5 องค์ประกอบ) ความรู้ทางวิชาการด้านการจัดเก็บข้อมูลพันธุกรรมพืชและแนวทางการดำเนินงานตาม รูปแบบของ อพ.สธ. ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติโดยลงมือเก็บข้อมูลจริงในพื้นที่จำลองกระบวนการเก็บพันธุกรรมพืช และกรอกรายละเอียดต่างๆ เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมนำไป ปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง ครู/อาจารย์ จากสถาบันการศึกษาที่เข้าร่วมสนองพระราชดำริ -ศูนย์ประสานงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนภาคเหนือตอนบน โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 84 - 101 185
การฝึกอบรมปฏิบัติการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน สำหรับวิทยากร ผู้ช่วยเตรียมสอบ ความรู้เกี่ยวกับหลักการดำเนินงานและแนวทางการสอบเพื่อเป็นวิทยากรผู้ช่วย โดยมีการลงพื้นที่เก็บข้อมูลและจัดทำสื่อวิดีทัศน์เสมือนเป็นวิทยากรจริง ครู/อาจารย์ จากสถาบัน การศึกษาที่เข้าร่วม สนองพระราชดำริ -ศุนย์อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ตำบลคลองไผ่ อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา - 44 - 44
งานฐานทรัพยากรท้องถิ่น
การฝึกอบรมปฏิบัติการงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น ความรู้ภาคทฤษฎีและการฝึกปฏิบัติ ครอบคลุมแนวทางการดำเนินงานฐานทรัพยากรท้องถิ่นตามแนวทาง อพ.สธ. งานปกปักทรัพยากรท้องถิ่น งานสำรวจเก็บรวบรวมทรัพยากรท้องถิ่น งานปลูกรักษาทรัพยากรท้องถิ่น งานอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ทรัพยากรท้องถิ่น งานศูนย์ข้อมูลทรัพยากรท้องถิ่น และงานสนับสนุนการอนุรักษ์และจัดทำฐานทรัพยากรท้องถิ่น ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ศูนย์ฝึกอบรมโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ ภาคเหนือ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 80 - 115 195
การฝึกอบรมงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น สำหรับวิทยากรผู้ช่วย ความรู้ภาคทฤษฎีและการเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ปฏิบัติการภาคสนาม ครอบคลุมแนวทางการดำเนินงานฐานทรัพยากรท้องถิ่นตามแนวทางของ อพ.สธ. ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น -สวนสัตว์อุบลราชธานี ตำบลขามใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี
-ศูนย์อนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรภาคตะวันออก สวนสัตว์เปิดเขาเขียว ตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี
40 64 53 157
การฝึกอบรมปฏิบัติการงานฐานทรัพยากรท้องถิ่นสำหรับวิทยากรผู้ช่วยเตรียมสอบ ความรู้วิชาการตามหลักการตอบสนองงานพระราชดำริของโครงการ และภาคปฏิบัติ โดยลงพื้นที่ในบริเวณสถานที่ฝึกอบรม เพื่อใช้สิ่งแวดล้อมรอบตัวมาเป็นข้อมูลและจัดทำสื่อ
วิดีทัศน์ นำเสนอในฐานะวิทยากร เนื้อหาการอบรมส่วนใหญ่เน้นแนวทางข้อสอบที่ผู้เข้ารับการอบรมจะต้องเจอในการเป็นวิทยากรผู้ช่วย
ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น -ศูนย์อนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรภาคตะวันออก สวนสัตว์เปิดเขาเขียว ตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี - 55 - 55
รวมผู้เข้ารับการอบรมทั้งหมด 252 231 330 813

ประมวลภาพกิจกรรม