ราช กรุ๊ป ในฐานะสมาชิกองค์กรธุรกิจเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน (TBCSD) ภายใต้มูลนิธิสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย (TEI) ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาฝุ่นละออง PM 2.5 ด้วยการสนับสนุนให้ลดการใช้เชื้อเพลิง และงดการเผาในที่โล่งแจ้ง เพื่อคุณภาพอากาศและสิ่งแวดล้อมที่ดี เพื่อเรา เพื่อโลก

วัตถุประสงค์และเป้าหมาย

 • ประสานความร่วมมือกับองค์กรธุรกิจเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน (TBCSD) และมูลนิธิสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย เพื่อรณรงค์ให้ทุกภาคส่วนในสังคมเกิดความตระหนักในปัญหาปัญหาฝุ่น PM 2.5 และร่วมกันแก้ไข
 • ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างพลังของภาคธุรกิจไทย ในการเสนอแนวทางแก้ไขปัญหาฝุ่น PM2.5 และขับเคลื่อนทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องให้นำไปปฏิบัติจนเกิดผลเป็นรูปธรม

มาตรการเฝ้าระวังปัญหาฝุ่น PM 2.5

บริษัทฯ ได้ดำเนินมาตรการลดผลกระทบจากฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน PM 2.5 ต่อผู้ปฏิบัติงาน ดังนี้

 • ดูแลบำรุงรักษาเครื่องจักรของอาคารตามแผนงานที่กำหนด
 • ประชาสัมพันธ์ให้พนักงานดูแลบำรุงรักษาเครื่องยนต์อย่างสม่ำเสมอ
 • กำหนดให้มีการดูแลบำรุงรักษายานพาหนะของสำนักงานอย่างสม่ำเสมอตามมาตรฐานที่เจ้าของผลิตภัณฑ์กำหนด
 • วางแผนการเดินทางเมื่อต้องออกไปปฏิบัติงานนอกพื้นที่ เพื่อลดการสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงและสร้างมลภาวะ
 • ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เกี่ยวกับข้อมูลของฝุ่น PM 2.5
 • เฝ้าระวังและแจ้งเตือนพนักงานให้ทราบปริมาณฝุ่นในพื้นที่ปฏิบัติงาน รวมถึงจัดหาอุปกรณ์ป้องกัน (หน้ากาก N95) สำหรับให้พนักงานสวมใส่เมื่อต้องออกไปปฏิบัติงานนอกอาคาร
 • ลดกิจกรรมที่ทำให้เกิดฝุ่นอื่นๆ เช่น ถ่ายเอกสารหรือพิมพ์งานเท่าที่จำเป็น หรือใช้เอกสารในรูปแบบอิเล็คทรอนิกส์แทน
 • รณรงค์งด/ลดการสูบบุหรี่ และการจุดธูป
 • การจัดสวนแนวตั้ง และปลูกต้นไม้ที่มีคุณสมบัติในการดูดซับฝุ่น และก๊าซพิษ เช่น พลูด่าง กล้วยไม้หวาย เฟิร์น เป็นต้น