มุ่งเน้นส่งเสริมและสนับสนุนอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้และพลังงานที่ตอบสนองต่อกลยุทธ์บริษัทฯ ในด้านการบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก โดยน้อมนำพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร “ปลูกป่าในใจคน” มาใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงานโครงการด้านสิ่งแวดล้อม ด้วยสร้างความตระหนัก ปลูกจิตสำนึก ยกย่องเชิดชู สร้างเครือข่ายและขยายผลให้กว้างมากขึ้น

โครงการของเรา

โครงการ คนรักษ์ป่า ป่ารักชุมชน

บริษัท ราช กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ กรมป่าไม้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ดำเนินงานโครงการ “คนรักษ์ป่า ป่ารักชุมชน” ตั้งแต่ปี 2551 ระยะที่ 1 (ปี พ.ศ. 2551-2555) และขยายความร่วมมือมาสู่ระยะที่ 2 (ปี พ.ศ. 2556-2560) จนถึงปัจจุบันเข้าสู่ระยะที่ 3 (ปี พ.ศ. 2561-2565) มีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มพื้นที่ป่าไม้ของประเทศ ตลอดจนรักษาพื้นที่ป่าให้เป็นแหล่งกักเก็บคาร์บอน บรรเทาภาวะโลกร้อนและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ รวมถึงส่งเสริมให้เกิดการใช้ประโยชน์ การพัฒนาทรัพยากรในท้องถิ่นอย่างยั่งยืน โดยส่งเสริมให้ชุมชนเข้ามาบริหารจัดการป่าชุมชนของตน เกิดความรักความหวงแหน ดูแลรักษาป่าดั่งเป็นสมบัติของชุมชนเอง เกิดเป็นเครือข่ายสร้างความมั่นคงให้กับทรัพยากรของประเทศ กิจกรรมของโครงการประกอบด้วย 3 กิจกรรมหลัก

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ. สธ.)

บริษัทฯ ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เข้าร่วมสนองพระราชดำริ ตามแผนแม่บท อพ.สธ. ระยะ 5 ปีที่ 6 และดำเนินงาน “โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สนองพระราชดำริโดย บริษัท ราช กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)” เพื่อร่วมสืบสานพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ด้วยสำนึก ในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้

โครงการส่งเสริมพลังงานชุมชน

บริษัทฯ ร่วมมือกับสำนักงานพลังงานจังหวัดเชียงใหม่ ลำพูน และน่าน จัดทำโครงการพลังงานชุมชน เพื่อส่งเสริมให้ชุมชนได้ตระหนักถึงคุณค่าของพลังงาน รู้จักนำทรัพยากรในท้องถิ่นของตนเองมาใช้ประโยชน์ด้านพลังงานให้เกิดประโยชน์สูงสุด รู้จักใช้เทคโนโลยีพลังงานที่เหมาะสม ตลอดจนสามารถจัดหาวัตถุดิบที่มีในท้องถิ่นมาใช้ให้เกิดประโยชน์ด้านพลังงาน และเป็นต้นแบบให้ชุมชนอื่นจัดทำแผนพลังงานชุมชน โดยมีเป้าหมายเพื่อสร้างความยั่งยืนด้านพลังงานให้กับชุมชน ผ่านการส่งเสริมเทคโนโลยีพลังงานต่างๆ ในชุมชน

โครงการรวมพลัง "ลดฝุ่น PM2.5"

ราช กรุ๊ป ในฐานะสมาชิกองค์กรธุรกิจเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน (TBCSD) ภายใต้มูลนิธิสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย (TEI) ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาฝุ่นละออง PM 2.5 ด้วยการสนับสนุนให้ลดการใช้เชื้อเพลิง และงดการเผาในที่โล่งแจ้ง เพื่อคุณภาพอากาศและสิ่งแวดล้อมที่ดี เพื่อเรา เพื่อโลก