เจตนารมณ์ด้าน CSR

บริษัท ราช กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ดำเนินธุรกิจโดยยึดมั่นแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืน ภายใต้นโยบายการพัฒนาความยั่งยืนขององค์กรที่มุ่งสร้างการเติบโตขององค์กรทั้งมูลค่าทางเศรษฐกิจ คุณค่าร่วมทางสังคม และสิ่งแวดล้อม

ด้วยการริเริ่มโครงการและกิจกรรมด้านการส่งเสริมและสนับสนุนการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในสังคม ด้วยมุ่งหวังที่จะเป็นพลังขับเคลื่อนเศรษฐกิจให้เติบโตมั่นคง สามารถสร้างสรรค์คุณค่าให้กับสังคม และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

CSR Highlights